QUI TẮC TRỌNG ÂM CƠ BẢN TRONG PHÁT ÂM TIẾNG ANH

QUI TẮC TRỌNG ÂM CƠ BẢN TRONG PHÁT ÂM TIẾNG ANH

Ngày đăng: 04:42 PM 30/09/2017 - Lượt xem: 765

QUI TẮC TRỌNG ÂM CƠ BẢN TRONG PHÁT ÂM TIẾNG ANH

 

Khác với tiếng Việt, tiếng Anh là ngôn ngữ đa âm tiết. Do vậy, những từ hai âm tiết trở lên trong tiếng Anh luôn có một âm tiết phát âm khác hẳn với các âm tiết còn lại: cao hơn, mạnh hơn, dài hơn. Đó được gọi là trọng âm. Qua bài học này, Lananhedu.com  sẽ chia sẻ cho bạn một số quy tắc trọng âm cơ bản để con đường trở thành cao thủ trong việc phát âm Tiếng Anh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết

 1. Nguyên tắc 1:

Phần lớn động từ và giới từ có 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

produce /prə'duːs/

include /ɪnˈkluːd/

among /əˈmʌŋ/

between /bɪˈtwiːn/

aside /əˈsaɪd/

begin /bɪˈɡɪn/

become /bɪˈkʌm/

forget /fərˈɡet/

enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/

discover /dɪˈskʌvər/

 

 • Chú ý: Một số từ 2 âm tiết sẽ có trọng âm khác nhau tùy thuộc vào từ loại.

Ví dụ: recorddesert sẽ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất nếu là danh từ: ‘recor; ‘desert, rơi vào âm tiết thứ 2 khi là động từ: re’cord; de’sert…

 

 1. Nguyên tắc 2:

 

 Hầu hết danh từ và tính từ có 2 âm tiết đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

 

action /ˈækʃn/

paper /ˈpeɪpər/

teacher /ˈtiːtʃər/

happy /ˈhæpi/

rainy /ˈreɪni/

active /ˈæktɪv/

 

 1. Nguyên tắc 3:  

 

 Danh từ ghép: trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

 

doorman /ˈdɔːrmən/

 

 typewriter /ˈtaɪpraɪtər/

 

greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/ …

Blackboard /'blækbɔ:k/

Notebook /'noutbuk/

Keyboard  /'ki:bɔ:d/

 1. Nguyên tắc 4:

 

Tính từ ghép: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Trường hợp tính từ ghép có phần thứ 2 kết thúc bằng đuôi “ed” thì trọng âm rơi vào phần thứ 2.

Homesick /'houmsik/

 

Air-tight /'eə tait/

 

Trustworthy /'trʌst,wə:ði/

Well-known /wel'noun/

 

Old- fashioned /ould'fæʃnd/

 

Bad-tempered /'bæd'tempəd/

 1. Nguyên tắc 5:

 

Động từ ghép có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2

 

Shut down /ʃʌt'daʊn/

 

turn off  /tɜːrn'ɔːf/

 

take over /teɪk ˈoʊvər/

 

 

 

 1. Nguyên tắc 6

 

Các từ tận cùng bằng các đuôi - ic, - ish, - ical, - sion, - tion, - ance, - ence, - idle, - ious, - iar, - ience, - id, - eous, - ian, - ity thì thì trọng âm nhấn vào âm tiết ngay trước nó :

economic /ˌiːkəˈnɑːmɪk/

foolish /ˈfuːlɪʃ/

entrance /ˈentrəns/

 

famous /ˈfeɪməs

nation /ˈneɪʃn/

celebrity /səˈlebrəti/

 

 

 1. Nguyên tắc 7:

Các từ có hậu tố: - ee, - eer, - ese, - ique, - esque , - ain thì trọng âm rơi vào chính âm tiết đó

agree /əˈɡriː/

volunteer /ˌvɑːlənˈtɪr/

Vietnamese /ˌvjetnəˈmiːz/

 

retain /rɪˈteɪn/

maintain /meɪnˈteɪn/

unique /juˈniːk/

 

 

 1. Nguyên tắc 8:

 

Các từ có hậu tố: - ment, - ship, - ness, - er/ or, - hood, - ing, - en, - ful, - able, - ous, - less thì trọng âm chính của từ không thay đổi

 

agree /əˈɡriː/ 

 

meaning /ˈmiːnɪŋ/

 

rely /rɪˈlaɪ/ 

agreement /əˈɡriːmənt/

 

meaningless /ˈmiːnɪŋləs/

 

reliable /rɪˈlaɪəbl/

 

 1. Nguyên tắc 9:

Các từ tận cùng – graphy, - ate, - gy, - cy, - ity, - phy, - al thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên

economical /ˌiːkəˈnɑːmɪkl/

demoracy /dɪˈmɑːkrəsi/

technology /tekˈnɑːlədʒi/

geography /dʒiˈɑːɡrəfi/

photography /fəˈtɑːɡrəfi/

investigate /ɪnˈvestɪɡeɪt/

 

 1. Nguyên tắc 10

Trọng âm rơi vào chính các vần sau: sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self.

Insist /in'sist/

 

Myself  /mai'self/

 

 Maintain /men'tein/

 

Subtract /səb'trækt/

 

Lưu ý:

 1. Các phụ tố không làm ảnh hưởng đến trọng âm câu: –able-age-al-en-ful, –ing-ish-less-ment-ous.

 

 1. Các phụ tố bản thân nó nhận trọng âm câu: -ain(entertain), –ee(refugee,trainee), –ese(PortugeseJapanese), -ique(unique), –ette(cigarettelaundrette), –esque(picturesque), -eer(mountaineer), -ality(personality), –oo (bamboo), –oon (balloon), –mental (fundamental)
  Ngoại lệ: COffe, comMITtee, Engine

 

 

 1. Trong các từ có các hậu tố dưới đây, trọng âm được đặt ở âm tiết ngay trước hậu tố: -ian(musician), – id(stupid), -ible (possible), -ish (foolish), -ive (native), -ous (advantageous), -ial(proverbial, equatorial), -ic (climatic), -ity (ability, tranquility).

 

Trên đây là 10 qui tắc giúp bạn phát âm Tiếng Anh chuẩn không cần chỉnh. Chúc các bạn thành công!

 

0977575626
Facebook
Facebook