CÂU HỎI YES/NO THỂ PHỦ ĐỊNH

CÂU HỎI YES/NO THỂ PHỦ ĐỊNH

Ngày đăng: 04:21 PM 28/08/2017 - Lượt xem: 3,930

 

 

NEGATIVE YES-NO QUESTIONS

Câu hỏi Yes/No thể Phủ định1. We usually use negative yes-no questions to check or confirm something we believe or expect to be the case, or when we consider that something is the best thing to do:

Chúng ta thường dùng câu hỏi phủ định Yes/No để kiểm tra hay xác nhận một vấn đề/sự việc... mà chúng ta tin hay mong là đúng/như vậy, hoặc khi chúng ta nghĩ cái gì đó là một việc làm đúng:

Isn't she lovely? (Don't you see? She's lovely?)

Cô ấy dễ thương chứ nhỉ? (Cô ấy không dễ thương sao?)

 

Isn't that Pauline's car? (I'm pretty sure that this is correct. I'm asking for confirmation.)

Đó là xe của Pauline mà? (Đó chẳng phải là xe của Pauline à/sao?)

 

Shouldn't we be leaving? (I think that we should leave now.)

Chúng ta sẽ đi về chứ? (Chẳng phải là chúng ta nên đi về sao?)

 

2. We usually use the contraction n't. If we use not in its full form, the question sounds very formal:

Chúng ta thường dùng dạng viết tắt "n't". Dùng từ đầy đủ "not" sẽ làm câu hỏi có vẻ trang trọng quá.

Isn't that the oldest building on this street?

Đó chẳng phải là tòa nhà cổ/cũ nhất trên con đường này sao?

 

Isn't that nice?

Cái đó đẹp chứ nhỉ? (Cái đó không đẹp sao?)

 

Isn't this fun?

Như vầy vui chứ nhỉ?

 

Aren't you vegetarians?

Chẳng phải các anh đều là người ăn chay cả à/sao?

 

Didn't you see the shark warning sign?

Anh không thấy con cá mập đang có dấu hiệu cảnh báo à/sao?

 

Haven't you had lunch yet?

Chẳng phải là con ăn trưa rồi sao?

 

Can't you swim somewhere else?

Anh không bơi đi chỗ nào khác được à?

 

 3. Don't you think?

Use this question to ask for agreement from a listener. People use this expression when:

Dùng câu hỏi này để yêu cầu một sự đồng thuận từ người nghe. Người ta dùng khi:

a. they're making a suggestion: đang đưa ra một lời đề nghị
     You should ask the professor for help, don't you think?

     Don't you think we should stop?

b. they want to state their opinion, but they don't feel confident enough to just directly say it they want the listeners to feel included in the statement: họ muốn phát biểu quan điểm của họ, nhưng họ không cảm thấy đủ tự tin để nói thẳng quan điểm đó, họ muốn người nghe cũng cảm thấy như vậy (nên mới dùng câu hỏi này).
      Wow. I love this place. It's great, don't you think?

      Don't you think the company should be a bit more responsible for what they did?

c. they want the listener to admit that something is true: họ muốn người nghe thừa nhận một sự việc/sự kiên gì đó đúng.
     You're too old for that, don't you think?

     Don't you think he is nice?

 

Warning:

1. When using the full form not, the order "Auxiliary + subject (s) + not...?" is more common than "Auxiliary + not + subject...?":

Khi dùng từ đầy đủ "not", trật tự câu: Auxiliary + Subject(s) + NOT...?

Thường dùng hơn cấu trúc "Auxiliary + NOT + Subject(s)...?

Is that not the oldest building in this street? (formal)

=> thường được dùng hơn là "Is not that the oldest building on this street?"

 

2. We can use negative yes-no questions to make invitations, offers and complaints stronger:

Chúng ta có thể dùng câu hỏi Yes/No thể phủ định để đưa ra lời mời, lời mời chào/dạm hỏi  lời phàn nàn mạnh mẽ hơn:

Won't you stay for dinner?

Anh ở lại ăn tối chứ? (Anh không ở lại ăn tối sao?)

=> invitation; stronger than "Will you stay for dinner?"

=> lời mời; mạnh hơn "Will you stay for dinner?"

 

Wouldn't you like another coffee?

Anh không muốn thêm một ly cà phê nữa à?

=> offer; stronger than "Would you like another coffee?"

=> lời mời chào, mạnh hơn "Would you like another coffee?

 

Can't the manager do something about the noise?

Sếp chẳng làm gì về tiếng ồn đó được à?

=> complaint; stronger than "Can the manager do something about the noise?"

=> lời phàn nàn, mạnh hơn "Can the manager do something about the noise?"

Facebook